'စံ' ႏႈန္းကုိက္ညီေသာ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သား ၅၀၀၀ ခန္႔ ေမြးထုတ္သြားမည္ဟု NSSA ဆုိ

ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္းမွာ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား ၅၀၀၀ နီးပါး ေမြးထုတ္ေပးဖို႔ စီမံခ်က္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံလုပ္သားမ်ားကၽြမ္းက်င္မႈ "စံ" သတ္မွတ္ျပဌာန္းေရးအဖြဲ႕ (NSSA) က သိရပါတယ္။

လက္ရွိ ျပည္တြင္းလုပ္သားေတြအေနနဲ႔ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈရွိေပမယ့္ ႏုိင္ငံတကာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြနဲ႔ အံ၀င္ခြင္ၾကမႈမရွိျခင္း၊ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ မရွိျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္ပလာေရာက္လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္အခ်ိဳ႕မွာ ျပည္ပကလုပ္သားေတြကုိ ျပည္တြင္းက လုပ္သားေတြထက္ ပိုမို သေဘာက်တယ္လို႔ NSSA အဖြဲ႕၀င္  ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေအးလင္းက ဆိုပါတယ္။