ေအာင္ျမင္မႈေတြအေၾကာင္း ေဝမွ်ခဲ့တဲ့ သူမ၏ ပံုျပင္

သူမ၏ ပံုျပင္ဆိုတာကေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈအေပၚ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕အျမင္နဲ႔ သူတို႔ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ခဲ့ရသလဲဆိုတာကို မွ်ေ၀ေဆြးေႏြးတဲ့ ပဲြတစ္ခုပါ။ ဒီလိုမွ်ေ၀ေဆြးေႏြးျခင္းကိုေတာ့ အမ်ဳိးသမီးစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ လူမႈေခါင္းေဆာင္ေတြ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးထားၾကပါတယ္။