အင္းစိန္အမ်ဳိးသမီးကလပ္ စဖဲြ႔မယ္

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္က ျပန္ၾကားေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးရံုးမွာ လူမႈအေျချပဳဌာန Community Centreကို အေျခခံၿပီး Insein Women Club ကို ဖြဲ႔သြားႏိုင္ဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီ့အတြက္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ သေဘာထားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူလိုက္ပါတယ္။