ဥေရာပရဲ႕ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ထဲမွာ တုိးတက္လာပါတယ္

(EuroCham Myanmar ၏ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ Filip A.Lauwerysen ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း)

 ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာတို႔သည္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားပါ၀င္သည့္ ဆက္ဆံေရးကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ခ်ိ္တ္ဆက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာသည္ ဥေရာပ၏ ၇ ခုေျမာက္ အႀကီးဆုံးကုန္သြယ္ဖက္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အျပန္အလွန္ကုန္သြယ္မႈ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ယူ႐ုိေငြ ၁.၅၅ ဘီလီယံအထိ ေရာက္ရွိလာသည္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန-DICA ၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ခြင့္ျပဳထားၿပီးေသာ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား၏ ျမန္မာျပည္တြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆.၇ ဘီလီယံအထိ ရွိေနၿပီး ႏုိင္ငံတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈစုစုေပါင္း၏ ၉ % တြင္ ရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဥေရာပကုန္သည္လုပ္ငန္းအသင္း-ျမန္မာ (EuroCham Myanmar) အေနႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာတုိ႔အၾကား သံတမန္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈမ်ားကို ပုိမုိေကာင္းမြန္လာသည္ဟု ရႈျမင္ထားၿပီး ၎တို႔၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမာ်းသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း တုိးတက္လာေၾကာင္း အသင္း၏ အမႈေဆာင္အရရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Filip A.Lauwerysen က မဇၥ်ိမ၏ This Biz Interview တြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆုိထားသည္။