ရခုိင္အၾကပ္အတည္းက ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးနဲ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုိ ဘယ္လုိ သက္ေရာက္မွာလဲ

ရခုိင္ျပည္နယ္အၾကပ္အတည္းဟာ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအသုိင္းအ၀န္းေတြမွာ ေျပာစရာအမ်ားဆုံး အေၾကာင္းအရာေတြျဖစ္ေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ရခုိင္အေရးဟာ အလားအလာေကာင္းေတြနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ရွိ ေနတဲ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရးတုိးတက္မႈနဲ႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေတြ အေပၚမွာ သက္ေရာက္မႈေတြ ရွိလာမလားဆုိတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ရွိေနပါတယ္။

မဇၥ်ိမအေနနဲ႔ လက္တေလာ ရခုိင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡအေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခ်ဳိ႕နဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ ေအာက္တုိဘာလအတြင္းက ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့တာကေန အခု တင္ျပထားတဲ့ စီးပြားေရး႐ုပ္သံမွတ္တမ္းတစ္ခုကုိ ထုတ္လုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။