မတူကဲြျပားမႈေတြၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ ဘယ္လိုေနၾကမလဲ

လူမ်ဳိး ဘာသာ အသားအေရာင္ မတူညီၾကတဲ့ လူသားေတြအခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေနႏိုင္ေအာင္ ဘယ္လိုေနထိုင္ၾကမလဲ သိပါသလား။

၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေအာင္ဆန္းကြင္းမွာ ျပဳလုပ္ သြားတဲ့ ဘာသာေပါင္းစံုၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုေတာင္းပဲြက အမ်ဳိးသမီးေတြကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕အျမင္ေတြကို ခုလိုမွ်ေ၀ေပးထားပါတယ္။