ပဲြေစ်းတန္းမ်ားနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးအေပၚ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား

ပြဲေစ်းတန္းေတြလို လူအမ်ားတိုးႀကိတ္ေနတဲ့ ေနရာမွာ အမ်ိဳးသမီး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခုနဲ႔ေတာ့ ႀကံဳဆံုၾကရဖူးမွာပါ။ ဘယ္လုိပံုစံမ်ိဳးေတြ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ၾကရတာလဲ။ ဒီလိုအျဖစ္မ်ိဳး တစ္ခုခုနဲ႔ မႀကံဳရေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္လုိ႔ရမလဲဆိုတာကို အမိ်ဳးသမီးေတြ ကုိယ္တိုင္က မွ်ေဝေပးထားပါတယ္။