ကေလးစရိတ္၊ မယားစရိတ္ေတာင္းခံျခင္း (ကၽြန္မတို႔အတြက္ဥပေဒ )

တရားလိုုအမ်ိဳးသမီးနဲ႔ တရားၿပိဳင္အမ်ိဳးသားတိုု႔ဟာ လူငယ္သဘာဝ ခ်စ္ႀကိဳက္ၿပီး  ျမန္မာ့ဓေလ့ထံုုးတမ္းနဲ႔ အညီ တရားဝင္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားထားပါတယ္။ တရားဝင္လက္ထပ္ထိမ္းျမားထားေပမယ့္လည္း  အမ်ိဳးသားက လင့္ဝတၱရားနဲ႔ အညီ ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္တာမ်ိဳး မရိွခဲ့ပါဘူး။  ဒါ့အျပင္ ကိုုယ္ဝန္ရလာခ်ိန္ မွာလည္း အိမ္ျပန္မလာတဲ့အျပင္ စရိတ္ေထာက္ပံ့ျခင္းလည္း မရွိလို႔ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္သူက မယားစရိတ္၊ ကေလးစရိတ္ေတာင္းခံလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။