လူတုိင္းအတြက္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား တုိးျမွင့္သြားရန္ ကမၻာ ့ဘဏ္ အၾကံျပဳ

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူတိုင္းလက္လွမ္းမီႏုိင္တဲ့ အိမ္ရာေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြကုိ လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ အစုိးရကျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢလိကက ျဖစ္ေစ တုိးခ်ဲ႕လုပ္ကုိင္သြားဖုိ႔ လုိအပ္ေနတယ္လုိ႔ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုက ဒီေန႔မွာ ထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့ ၿမိဳ႕ျပရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ လူတန္းစားမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းရွာေဖြေပးျခင္း အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။ ကုိအာကာက တင္ျပေပးထားပါတယ္။