ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပုိမိုဝင္ေရာက္ႏုိင္ရန္ မူပုိင္ခြင့္ဥပေဒျပဌာန္းရန္လုိ

ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႕လာေရာက္ရန္ စိတ္ဝင္စားၾကေသာ္လည္း မူပုိင္ခြင့္နဲ႕ ပတ္သက္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား မေကာင္းမြန္ေသးေသာေၾကာင့္ ဝင္ေရာက္လာရန္ ေၾကာက္႐ြံ႕ေနၾကေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသုိ႔ ခုိင္မာသည့္ ဥပေဒမေပၚေပါက္လာေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈအတြက္ အေရးပါသည့္ ႏုိင္ငံျခားတုိက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္ရန္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသည္ဟု စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔က UMFCCI အသင္းခ်ဳပ္႐ုံးတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ  မူပိုင္ခြင့္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ(မူၾကမ္း) ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ားက ေျပာဆုိၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မူပုိင္ခြင့္ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရာ လက္ရွိတြင္ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ား ေရးဆြဲၿပီးကာ  လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။