ပန္းပဲလုပ္တဲ့ ေဂြးပင္လယ္ရြာ

အတတ္ပညာန႔ဲ ခြန္းအားကို အခ်ဳိးညီညီ ေပါင္းစပ္ရတဲ့ မိရိုးဖလာလုပ္ငန္းတစ္ခု...! "အခုလက္ရွိ ဆယ္ဦးက တစ္ဦးဆံုးပါးသြားရင္ကို တစ္ဖိုေလ်ာ႔ေလ်ာ႔သြားတယ္...." "ပညာကလည္း ခဲယဥ္းတယ္... ဝင္ေငြကလည္း မေကာင္းဘူး..." ၿမိဳင္ကို ေရာက္တုန္း Tasty Trip အဖြဲ႕သားေတြ သြားခဲ့ရြာေလးပါ....။