သန္လ်င္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းေဒသခံအမ်ားစု သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ၀င္ေရာက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေန

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ေတာင္ပုိင္းခ႐ုိင္ရွိ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ တရား၀င္ဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနားကို ဂ်ပန္-ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္းက်င္းပခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ - ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ဇုန္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား ၂ ႏွစ္ျပည့္ၿပီျဖစ္သည္။

ယခုအခါ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အက်ယ္အ၀န္းစုစုေပါင္း ဟက္တာ ၂၄၀၀ တြင္ ဇုန္-A အျဖစ္ ၄၀၅ ဟက္တာကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားၿပီးျဖစ္ရာ ယင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံရန္ ဂ်ပန္အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာမွ ကုမၸဏီ ၈၅ ခု လည္ပတ္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္။

အဆုိပါ ကုမၸဏီ ၈၅ ခုတြင္ စက္႐ုံ ၃၅ ႐ုံကလည္ပတ္ေနၿပီး ၎စက္႐ုံမ်ားတြင္ ျပည္တြင္း၀န္ထမ္းေပါင္း ၅၀၀၀ ခန္႔ ၀င္ေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနၿပီး ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္သည္ သန္လ်င္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ေဒသခံမ်ားျဖစ္သည္ဟု သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီက ျပဳစုထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ကီလုိမီတာ ၂၀ အကြာအေ၀းတြင္ တည္ရွိၿပီး လူဦးေရ (ေလးသိန္း) ေနထုိင္လ်က္ရွိ္ေသာ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ တည္ရွိသည္။