ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္က အေၾကြးဝယ္ကတ္မ်ား ထုတ္သြားရန္ရွိ

ျပည္တြင္း ပုဂၢလိဘဏ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္-MAB က အေၾကြး၀ယ္ကတ္( Credit Card) မ်ား ထုတ္ေ၀သြားရန္ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။ လက္ရွိတြင္ ဘဏ္အေနႏွင့္ MPU ကတ္၊ Visa-Master တုိ႔ႏွင့္ Travel ကတ္ စသည္တုိ႔ကုိ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။