ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဇုန္အနီးက ေျပာင္းေရႊ႕ခံလူသားမ်ား၏ အသားမက်ေသးသည့္ အသက္ေမြးမႈ

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းေၾကာင့္ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းက အလြမ္းဆြတ္၊ လက္ယက္စမ္း၊ သီလ၀ါစတဲ့ ရြာ ၃ ရြာက အိမ္ေထာင္စု ၆၈ စု ေျပာင္း ေရႊ႕ထားျပီး အဲဒိမွာ လူဦးေရ ၂၀၀ ေက်ာ္ပါ၀င္ပါတယ္။

သူတို႔ကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလမွာ အၿပီးသတ္ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့တာပါ။ မဇၥ်ိမက ျပဳစုတြက္ခ်က္ထားတဲ့ စာရင္းအရ ေျပာင္းေရႊ႔လုိက္ရတဲ့ လူဦးေရ ၂၀၀ ထဲက အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္တဲ့အသက္အရြယ္အရ လူဦးေရ ၂၉ ေယာက္က သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ထဲမွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနတာကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။

မေျပာင္းေရႊ႕ခင္တုန္းကေတာ့ အိမ္ေထာင္စုေတြဟာ မိ႐ုိးဖလာလုပ္ငန္းေတြျဖစ္တဲ့ လယ္ယာနဲ႔ ျခံစုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ က်ဘန္းအလုပ္စတာေတြကုိ လုပ္ကုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေျပာင္းေရႊ႕လုိက္ရၿပီးခ်ိန္မွာေတာ့ ေနထုိင္သူအမ်ားစုမွာ အသက္ေမြးမႈပုံစံေတြ ေျပာင္းလဲသြားတာေၾကာင့္ ေနရာသစ္နဲ႔ အလုပ္အကုိင္အသစ္ေတြအေပၚမွာ အသားမက်တာေတြ၊ အံ၀င္ခြင္က်မျဖစ္ဘူးဆုိတဲ့ ေျပာဆုိမႈမ်ဳိးေတြကုိ မဇၥ်ိမက ၾကားသိခဲ့ရပါတယ္။

ေျပာင္းေရႊ႕သူေတြရဲ႕ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း၊ ေနထုိင္စားေသာက္မႈနဲ႔ ပတ္သတ္လုိ႔ အျမဲမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေနၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕သူေတြ စီးပြားေရးဇုန္ထဲမွာ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ထားတယ္လုိ႔စီးပြားေရး ဇုန္စီမံခန္႔ခြဲ မႈေကာ္မတီရဲ႕ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက မဇၥ်ိမနဲ႔ စက္တင္ဘာလအတြင္းက ေတြ႕ဆုံထားတဲ့ ေမးျမန္းခန္း အစီအစဥ္ တစ္ခုမွာ ေျပာဆုိထားတာလည္း ရွိပါတယ္။

အကယ္၍ ေနရာသစ္ကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ခံလုိက္ရသူေတြအေနနဲ႔ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ထဲမွာ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ ဆႏၵမရွိဘူးဆုိရင္လည္း အသက္ေမြးမႈအတြက္ ၀ါသနာပါရာ သင္တန္းေတြေပးတာ၊ အေသးစားေခ်းေငြစနစ္ေတြ တည္ေထာင္ေပးတာနဲ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ရန္ပုံေငြေတြ ထူေထာင္ေပးထားတာမ်ဳိးေတြကုိ ပံ့ပုိးေပးထားတယ္လုိ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဘက္က ေျပာပါတယ္။