စြန္႔ဦးတီထြင္မႈဆုိင္ရာ စီးပြားေရးအစီအစဥ္ၿပိဳင္ပြဲ ESC Myanmar မွ ျပဳလုပ္မည္

ျပည္တြင္းမွာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈရွိၿပီး လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိတဲ့ တုိင္းက်ိဳးျပည္ျပဳေအာင္ျမင္တဲ့ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ထြက္ေပၚလာေစဖို႔အတြက္ ESC Myanmar က စြန္႔ဦးတီထြင္မႈဆိုင္ရာ စီးပြားေရးအစီအစဥ္ၿပိဳင္ပြဲကုိ က်င္းပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီၿပိဳင္ပြဲကို က်င္းပသူေတြအေနနဲ႔ အရည္အေသြးျမင့္မားတဲ့ လူမႈစီးပြားေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ထြက္ေပၚလာေစဖုိ႔ ရည္မွန္းထားပါတယ္။