အသက္မျပည့္ေသးသူကို ခိုးယူေပါင္းသင္းမႈ

အသက္မျပည့္ေသးတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္က အလိုတူသည္ျဖစ္ေစ၊ မတူသည္ျဖစ္ေစ ခိုးယူေပါင္းသင္းတယ္ဆိုရင္ ဥပေဒေဒၾကာင္းအရ ဘယ္လို ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ေတြရိွတယ္ဆိုတာကို ဒီတစ္ပတ္ရဲ႕ က်မတို႔အတြက္ ဥပေဒမွာ တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။