သက္ငယ္မုဒိမ္းနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို ကူညီဖို႔ ရန္ပံုေငြထူေထာင္

သက္ငယ္မုဒိမ္းနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအၾကမ္းဖက္ခံရမႈေတြမွာ ေနာက္ဆက္တဲြ အကူအညီေတြ ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ရန္ပံုေငြတစ္ရပ္ ထူေထာင္မယ္လို႔ အမ်ဳိးသမီးအဖဲြ႕မ်ားကြန္ရက္ (ျမန္မာ) က ေျပာပါတယ္။