ကြမ္းသီးပင္စုိက္ပ်ဳိးေရး အပုိင္း (၃)

ကြမ္းသီးပင္ေတြကေတာ့ ၇ ႏွစ္ (သုိ႔မဟုတ္) ၈ ႏွစ္ၾကာတဲ႔အခါမွာ စတင္အသီးမ်ားကုိ ခူးဆြတ္ႏုိင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

အသီးမ်ားမ်ားသီးေစရန္အတြက္ကေတာ့ ေႏြပုိင္းမွာ ေရေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေျမၾသဇာကုိလဲ တစ္ႏွစ္မွာ မုိးေႏွာင္းတၾကိမ္ႏွင့္ မုိးဦးတၾကိမ္ (၂)ၾကိမ္ခန္႔ ေကြ်းေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေႏြပုိင္းမွာ ေရသြင္းႏုိင္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ပုိမုိေကာင္းမြန္မွာျဖစ္ပါတယ္။ တဧကကုိေတာ့ အပင္ေပါင္း ၄၅၀ခန္႔ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အသီးမ်ားကုိေတာ့ တန္ေဆာင္မုန္းလမွာ စတင္ခူးဆြတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္ တစ္ပင္ကုိ အသီး ၂၀၀ ခန္႔သီးျပီး ပိသာခ်ိန္အားျဖင့္ ၂ ပိသာခန္႔ထြက္ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ႔အျပင္ သီးညွပ္ပင္အျဖစ္ ၀ဥပင္ေတြကုိလဲ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ပါတယ္။ ၀ဥပင္ေတြကေတာ့ သဘာ၀အေလွ်ာက္ေပါက္ေနတဲ႔အတြက္ေၾကာင့္ အနည္းငယ္သာျပဳျပင္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၀ဥေတြကုိ တူးယူတဲ႔အခါမွာေတာ့ ၂ႏွစ္နဲ႔ အထက္ရွိတဲ႔အပင္ေတြကုိသာ တူးယူရမွာျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။