ကြမ္းသီးပင္ စုိက္ပ်ဳိးေရး

အပုိင္း (၁)

ကႊၽန္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႕သားေတြကေတာ့ ေရးျမိဳ႕နယ္ေတာင္ပုိင္းမွာရွိတဲ႔ ယင္းရယ္ေက်းရြာကုိ ေရာက္ရွိေနၾကာတာျဖစ္ျပီး ကြမ္းသီးပင္စုိက္ပ်ုိးေရးအေၾကာင္းကုိ ရုိက္ကူးတင္ဆက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကြမ္းသီးပင္ကုိ စတင္စုိက္ပ်ုိးေတာ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အရင္ဆုံး အေစ့ကုိ ပ်ဳိးေထာင္ျပီးမွ စုိက္ပ်ဳိးရတာျဖစ္ပါတယ္။ အေစ့ကုိ ပ်ဳိးအိတ္အတြင္းမွာ ၁ ႏွစ္ခန္႔ ပ်ဳိးထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၁ ႏွစ္သားသက္တန္းရွိတဲ့ ကြမ္းသီးပ်ဳိးပင္ေတြကုိ မုိးတြင္းမွာ စုိက္ခင္းသုိ႕ေရႊ႕ေျပာင္းစုိက္ပ်ဳိးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

စုိက္က်င္းေတြကုိေတာ့ အနက္ ၂ ေပ အက်ယ္ ၁ေပခန္႔ တူးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ စုိက္က်င္းေတြထဲကုိေတာ့ ႏြားေျခးေျမေဆြးစတာေတြထည္႔ျပီး စုိက္ပ်ဳိးေပးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ပုိမုိေကာင္းမြန္ျပီး အပင္ရွင္သန္ၾကီးထြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

စုိက္က်င္း တက်င္းနဲ႔တက်င္းကုိေတာ့ ၉ေပခန္႔ခြာျပီး စုိက္ပ်ဳိးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။