ခ်စ္ေသာ ပုဂံ အပိ္ုင္း(၄)

ဒီေန႔ ပုဂံေျမကေန Tasty Trip အဖြဲ႔ေတြ ျပန္ၾကမွာပါ။ အိမ္ျပန္ လက္ေဆာင္ေတြ ဝယ္ဖို႔ သြားရင္း ပုဂံေျမက လုပ္ငန္းတခ်ဳိ႕ကို ေလ့လာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းလွတဲ့ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပံုေတြေၾကာင့္ "ခ်စ္ေသာ ပုဂံေျမ" ရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ Tasty Trip အဖြဲ႔သားေတြက မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကပါတယ္။