ကေလး အတင္းအၾကပ္ဖ်က္ခ်ခုိင္းျခင္းေၾကာင့္ ကြာရွင္းခြင့္ေတာင္းျခင္း (ကၽြန္မတို႔အတြက္ ဥပေဒ)

ဒီတစ္ပတ္အတြက္ တင္ဆက္ေပးထားတာကေတာ့ ခင္ပြန္းျဖစ္သူက ဇနီးသည္ကို ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ေစဖို႔ အတင္းအၾကပ္ ျပဳမူခဲ့တာေၾကာင့္ ဇနီးသည္က တရားရံုးမွာ ကြာရွင္းခြင့္ေတာင္းခံလာတဲ့ အမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအမႈမွာဆိုရင္ တရားၿပိဳင္အမ်ိဳးသားက တရားလို အမ်ိဳးသမီးကို ခႏၶာကိုယ္သာမက စိတ္ကိုပါ ဆင္းရဲေအာင္လုပ္တာေၾကာင့္ ႀကီးေလးတဲ့ရက္စက္မႈျဖစ္တယ္လို႔ ထင္ရွားတဲ့အတြက္ ကြာရွင္းခြင့္ျပဳဖို႔ တရားရံုးက ဆံုးျဖတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။