စာသင္ေက်ာင္းေတြနဲ႔ လိင္ပညာေပးသင္ၾကားမႈ အေျခအေန

က်ား၊ မ လိင္အဂၤါကဲြျပားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ သင္ခန္းစာေတြကုိ ေက်ာင္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္းထဲမွာ ဘ၀တြက္တာသင္ခန္းစာအျဖစ္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္က စၿပီးေတာ့ အေျခခံပညာအလယ္တန္း ၇ တန္းကေန အထက္တန္း ၁၀ တန္းအထိ ပ်ဳိေဖာ္၀င္စအရြယ္ေတြကို စတင္သင္ၾကားေပးခဲ့တာပါ။ ဒီသင္ခန္းစာမွာဆိုရင္ ေယာက်္ားေလး၊ မိန္းကေလးေတြရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ သဘာဝေတြကစလို႔၊ လူပ်ိဳအပ်ိဳဆက္ဆံေရးကိစၥေတြ၊ သေႏၶတားတဲ့ကိစၥေတြအဆုံး ပါဝင္ပါတယ္။