ကြာရွင္းၿပီးသားဇနီးသည္ကို အၾကမ္းဖက္မႈ (ကၽြန္မတို႔အတြက္ ဥပေဒ)

အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ဥပေဒအကာအကြယ္ေတြ သိရိွဖို႔...ဥပေဒဗဟုသုတ ရရိွေစဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ "ကၽြန္မတို႔အတြက္ ဥပေဒ" အစီအစဥ္မွာ ဒီတစ္ပတ္အတြက္ ေရြးခ်ယ္တင္ဆက္ထားတာကေတာ့ "ကြာရွင္းၿပီးသားဇနီးသည္ကို အၾကမ္းဖက္မႈ" ပါ။