လက္ေရြးစင္တစ္ဦးရဲ႕ အိမ္ျပန္ခ်ိန္

မထက္ထက္လိႈင္ဟာ တခ်ိန္ကေတာ့ စက္ဘီးအားကစားမွာ လက္ေရြးစင္တစ္ဦးပါ။ အခုေတာ့ သူဟာ ဇာတိေျမျဖစ္တဲ့ ဇီးကုန္းၿမိဳ႕ကို ျပန္ၿပီး မိသားစုအတြက္ အလုပ္တစ္ခုခုလုပ္ဖု႔ိ ရွာေဖြေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။