အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ပိုမ်ားဖို႔ တဲြလက္ညီညီရပ္ၾကစို႔

ေခါင္းေဆာင္မႈက႑ေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ အခြင့္ အလမ္းေတြ ပိုုၿပီးရလာဖိုု႔၊ တာဝန္ယူလုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္လာဖိုု႔အတြက္ ဒီလႈပ္ရွားမႈကို တစ္ႏွစ္လံုးျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရာင္ျခည္သစ္အဖဲြ႕က ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားသြားမွာျဖစ္ၿပီး ယမန္ႏွစ္ေတြမွာလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။