ဝါဆိုလိႈင္းခုန္ပြဲ (သကၠယ္ေသာင္ရြာ)

ေဒသတစ္ခုခ်င္းစီမွာ ေပ်ာ္စရာရႊင္စရာ ဓေလ့ေလးေတြရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလုိဓေလ့ေတြ ႏွစ္စဥ္မျပတ္ဆင္ႏႊဲလ်က္ရွိတဲ့ ဧရာဝတီတိုင္း၊ သကၠယ္ေသာင္ရြာက "ဝါဆိုလိႈင္းခုန္ပြဲ" ဆီကို Tasty Trip ပရိတ္သတ္ႀကီးကို ေခၚေဆာင္သြားခ်င္ပါတယ္။