အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားမႈမရွိတဲ့ ဥပေဒၾကမ္း

၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္ေန႔က လႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းလိုက္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးဥပေဒၾကမ္းမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ၅ ခုပါဝင္ေနတာျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ထဲက အမ်ဳိးသမီးေတြ အၾကမ္းဖက္ခံရတဲ့ ကိစၥေတြကို ထည့္သြင္းထားတာ မရွိဘူးလို႔လည္း ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဥပေဒပညာရွင္ေတြက သံုးသပ္ထားပါတယ္။