ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံုရိပ္မ်ား

အရိုင္းလို႔ ခ်စ္စႏိုးေခၚခဲ့ၾကတဲ့ အညာသားဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ က်င္လည္လႈပ္ရွားခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ရွိေနတဲ့ တကၠသိုလ္နယ္ေျမ၊ ပဲခူးေဆာင္၊ ဖတပလရံုးခ်ဳပ္၊ ဘီအိုင္ေအရံုးခ်ဳပ္အစ သူနာျပဳဆရာမေလးနဲ႔ စတင္ေတြ႔ဆံုခဲ့ရာ စစ္ေဆးရံု၊ မဂၤလာပဲြက်င္းပတဲ့ေနရာအလယ္ ေနာက္ဆံုးေနထိုင္ခဲ့တဲ့ တာ၀ါလိန္းလမ္းေနအိမ္နဲ႔ က်ဆံုးခဲ့တဲ့ ၀န္ႀကီးမ်ားရံုးအဆံုး အားလံုးမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ပံုရိပ္ေတြ ထင္ဟပ္လို႔ေနဆဲပါ။ Tasty Trip အဖဲြ႕ကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံုရိပ္ေတြ တည္ရွိေနတဲ့ေနရာေတြကို မွတ္တမ္းတင္ဖို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေျခဆန္႔ခဲ့ၾကပါၿပီ။