အမ်ဳိးသမီးသတင္းေထာက္ေတြမွာ သတင္းကန္႔သတ္ခ်က္ရွိသင့္သလား

က်မတို႔နုိင္ငံရဲ႕ သတင္းမီဒီယာက႑မွာ အမ်ိဳးသမီးသတင္းသမားေတြပါ၀င္မႈက မ်ားေနတယ္ဆိုေပမယ့္ တိုင္းရင္းသားေဒသနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ေတြက သတင္းဌာနေတြမွာေတာ့ အမ်ိဳးသမီးသတင္းသမားေတြ နည္းပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ တစ္နုိင္ငံလုံးအေနထားမွာဆုိရင္လည္း အမ်ိဳးသမီးသတင္းေထာက္ေတြအတြက္ သတင္းအကန္႔အသတ္ေတြ ရွိေနပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီး သတင္းေထာက္ေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လိုသတင္းေတြကို အမ်ားဆံုးေပးပို႔ေနၾကသလဲ ....ဘာေၾကာင့္လဲ .... သတင္းကန္႔သတ္ခ်က္ေဘာင္ထဲက ထြက္လာႏုိင္ဖို႔ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ။