မင္းဂြတ္စုိက္ပ်ုိးေရး အပုိင္း (၂)

မင္းဂြတ္သီးပင္ကုိ အေစ့ကေန စုိက္ပ်ဳိးမယ္ဆုိေတာ့ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္အသီးကေန ထုတ္ယူထားတဲ႔အေစ့ ဒါမွမဟုတ္ အသီးထဲမွာ ၅ ပတ္ထားျပီးမွ အပင္ေဖာက္ျပီး စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ပါတယ္။

မင္းဂြတ္ပင္မ်ားကုိ စုိက္ပ်ဳိးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေျမေဆြး၊သဲစတာေတြေရာထားတဲ့ ပ်ဳိးခင္းထဲမွအပင္ကုိ ပ်ဳိးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ပ်ဳိးခင္းကုိလဲ အစုိဓတ္မပ်က္ရေအာင္ ေရေပးထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပ်ဳိးပင္ေတြ ၁ ႏွစ္သားေရာက္ရင္ေတာ့ စုိက္ခင္းကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းစုိက္ပ်ဳိးေရးမွာျဖစ္ပါတယ္။ စုိက္က်င္းေတြကေတာ့ ၃ ေပပတ္လည္ အက်ယ္အနက္တူးျပီးေတာ႔ စုိက္က်င္းထဲကုိ ေျမေဆြး၊ ႏြားေျခး၊ ေျမၾသဇာေတြ ထည္႔ထားျပီး ေျမျပန္ဖုံးကာ ၁ လခန္႔ နပ္ထားေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

စုိက္က်င္း တက်င္းနဲ႔ တက်င္း အကြာအေ၀းကေတာ့ ၂၅ ေပခန္႔ ခြားထားျပီးေတာ့ ႀတိဂံပုံစနစ္နဲ႔ စုိက္ပ်ဳိးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အပင္ေပါက္ကေလးမ်ားကုိ စုိက္ပ်ဳိးျပီး ၁ ႏွစ္ၾကာတဲ႔အထိ အဓိကက်ေနမထိေအာင္ အရိပ္လုပ္ေပးထားရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။အစုိဓတ္မပ်က္ေစရန္ ေရကုိလဲ ေလာင္းေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၆ လကုိ တၾကိမ္၊ ၁ ႏွစ္လ်င္ ၂ ၾကိမ္ခန္႔ ေျမၾသဇာေကြ်းေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။