ပိႏၷဲပင္စုိက္ပ်ဳိးျခင္း အပုိင္း (၂)

ေအာင္ျမင္တဲ့ ပိႏၷဲပင္ကုိင္းကူးဆက္အပင္ေတြကုိေတာ့ ႏြားေျခး၊ ေျမေဆြး၊ သဲစတာေတြေရာစပ္ထားတဲ့ ေျမေတြကုိ ရွစ္တစ္ဆယ္အိတ္ထဲကုိ ထည္႔ျပီး ကုိင္းကူးေအာင္ျမင္တဲ႔အပင္ေတြကုိ အိတ္ထဲမွာ ၁လခန္႔ အရိပ္ထဲမွာ ပ်ဳိးထားရမွာပါ။

ျပီးမွ စုိက္ခင္းကုိ ေျပာင္းေရႊ႕စုိက္ပ်ဳိးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကုိင္းကူးကုိင္းဆက္ပင္မ်ားကေတာ့ စုိက္ပ်ဳိးျပီး တႏွစ္ခြဲနဲ႔ (၂)ႏွစ္မွာ အသီးမ်ား စတင္သီးမွာျဖစ္ေပမယ့္ အေစ့ကုိ စုိက္ပ်ဳိးတဲ႔အပင္မ်ားကေတာ့ (၄)ႏွစ္ေက်ာ္မွ အသီးသီးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကုိင္းကူးကုိင္းဆက္ပင္က သီးတဲ႔အသီးေတြကုိလဲ ေရာင္းတန္း၀င္ေအာင္ ျပဳျပင္ေပးႏုိင္မွာလဲျဖစ္ပါတယ္။ အသီးသီးႏႈန္းကလဲ ပုိမု္သီးမွာျဖစ္ပါတယ္။