ပိႏၷဲပင္စုိက္ပ်ဳိးျခင္း

အပုိင္း (၁)

ပိႏၷဲပင္ရဲ႕ မူရင္းေဒသကေတာ့ အိႏၵိယႏုိင္ငံကပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပိႏၷဲပင္ကုိ အၾကမ္းအားျဖင့္ အိမ္မာနဲ႔အိမ္ေပ်ာ႔ဆုိျပီး ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။ စုိစြတ္တဲ့ အရပ္ေဒသေတြမွာေရာ ေျခာက္ေသြ႔တဲ့ေဒသေတြမွာေရာ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ပါတယ္။

မုိးမ်ားျခင္း မုိးနည္းျခင္းေတြကုိ ခံႏုိင္ေပမယ့္ ေရ၀ပ္တဲ႔ဒဏ္ကုိေတာ့ မခံႏုိင္ပါဘူး။ အေစ့က ပ်ဳိးေထာင္ျခင္းျဖစ္ေစ၊ ကုိင္းကူးကုိင္းဆက္ၿခင္းနဲ႔ျဖစ္ေစ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ပါတယ္။ အေစ့ကုိ ပ်ဳိးေထာင္ျပီးမွ စုိက္ခင္းကုိ ေရႊ႔ေျပာင္းစုိက္ပ်ဳိးႏုိင္သလုိ စုိက္ခင္းမွာလဲ တုိက္ရုိက္အေစ့ကုိ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ပါတယ္။

စုိက္က်င္းေတြကုိေတာ့ သုံးေပပတ္လည္က်င္ေတြတူးျပီး က်င္းထဲကုိ ႏြားေျခး၊ ေျမေဆြးစတာေတြကုိ ထည္႔ၿပီး ေျမျပန္ဖုံးကာ တစ္လခန္႔ နပ္ထားေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

စုိက္က်င္းတက်င္းနဲ႔ တက်င္းကုိေတာ့ ေပ ၃၀ခန္႔ခြာျပီး ႀတိဂံပုံစံစနစ္နဲ႔ စုိက္ပ်ဳိးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေစ့ကုိ စုိက္ပ်ဳိးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၄ ႏွစ္ေက်ာ္မွ အသီးသီးမွာျဖစ္ေပမယ့္ ကုိင္းကူးကုိင္းဆက္နဲ႔ စုိက္ပ်ဳိးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၂ႏွစ္အတြင္းမွာ အသီးသီးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကဲ ကုိင္းကူးကုိင္းဆက္နည္းနဲ႔ ကုိင္းကူးကုိင္းဆက္အပင္ေတြကုိ ေလ့လာၾကည္႔ရေအာင္ပါ။။