သက္ငယ္မုဒိမ္းရဲ႕ ေနာက္ဆက္တဲြလိုအပ္ခ်က္ေတြက ဘာလဲ

သက္ငယ္မုဒိန္းမႈေတြကို တိုင္ၾကားမႈေတြဟာ တစ္ေန႔ထက္တေန႔ ပိုမ်ားလာတယ္ဆိုတာကိုလည္း ႏွစ္စဥ္မွတ္တမ္းေတြမွာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုအမႈေတြကုိ တရားရံုးမွာ စစ္ေဆးတဲ့အခါမွာေတာ့ ရံုးခ်ိန္းေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ အခ်ိန္ကာလၾကာေနတာေတြ၊ က်ဴးလြန္ခံရသူကေလးေတြကို အမ်ဳိးသားေရွ႕ေနေတြက လူႀကီးေတြကို ေမးသလို ေမးျမန္စစ္ေဆးတာေတြ၊ တရားရံုးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ကေလးအတြက္ သီးသန္႔စစ္ေဆးလို႔ရႏိုင္တဲ့ ေနရာမရွိတာေတြ ျဖစ္ေနဆဲလို႔ ဆိုပါတယ္။