ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံကိုယ္တိုင္ အသိအမွတ္ျပဳခ်ီးက်ဴးခဲ့သူ မေအးခ်မ္းေအာင္

မေအးခ်မ္းေအာင္သည္ အျမင္အာရံုလံုး၀ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဘ၀ကို အရံႈးမေပးပဲ ႀကိဳးစားခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ အေျခခံပညာအထက္တန္းကို ဂုဏ္ထူး ၃ ဘာသာျဖင့္ ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္အျပင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး ၀ိဇၨာဘာသာတဲြပထမ ရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ မႏၱေလးႏုိင္ငံျခား ဘာသာတကၠသိုလ္မွ BA (English) ဘဲြ႕ရရွိခဲ့ၿပီး ယခုအခါ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ဘာသာျပန္လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ေနသည္။ သူ၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈႏွင့္ ဘ၀ရပ္တည္မႈကို ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြက္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳထိုက္သူအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။