တရားရံုးမွာ ဘာသာစကား အခက္အခဲရွိ

တုိင္းရင္းသားေဒသက တရားရံုးေတြမွာ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘာသာျပန္ေတြ ထားရွိဖို႔၊ ဒါမွမဟုတ္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား နားလည္တတ္ကၽြမ္းၿပီးသား ဥပေဒပညာရွင္ေတြကို ဦးစားေပးခန္႔အပ္ဖို႔ အမ်ဳိးသမီးအဖဲြ႕ေတြက တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုေျပာရသလဲဆိုတာကို သတင္းေထာက္ ဇင္မိုးဝါက ဆက္ၿပီးေျပာျပသြားမွာပါ။