အမ်ဳိးသမီးအထည္ခ်ဳပ္လုပ္သားေတြရဲ႕လံုျခံဳေရးအေနအထား

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္းမွာ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုေပါင္း ၄၄၀ ၀န္းက်င္ရိွၿပီး အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားေပါင္း (၃)သိန္းခန္႔ ရွိတယ္လို႔ ActionAidအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း အမ်ိဳးသမီး အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အလုပ္သမားမ်ား၏ လံုျခံဳေရးအေပၚ ဆန္းစစ္ျခင္းစာတမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲ့ဒီထဲက အေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္တြင္းသာမက အလုပ္သြား၊ အလုပ္ျပန္ခ်ိန္ တြင္း ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈရိွဖုိ႔ လိုအပ္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။