ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္နဲ႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ေဘာင္ခတ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒဟာ လယ္ယာေျမမွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ပံုစံ ၇ နဲ႔ ခြင့္ျပဳထားတာျဖစ္ၿပီး အဲ့ဒီ ပံုစံ ၇ ကို အိမ္ေထာင္ဦးစီးကိုသာ ထုတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုရဲ႕ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ေပၚမွာ အလုပ္အကိုင္ မွီခိုဆိုတဲ့ ေဖာ္ျပထားခ်က္ေတြ၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းထဲမွာ မွီခိုအျဖစ္ ေဘာင္ခတ္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြဟာ အမ်ဳိးသားေတြကို အလိုအေလ်ာက္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးျဖစ္ေစၿပီး ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ေတြကိုလည္း အိမ္ေထာင္ဦးစီးျဖစ္တဲ့ အမ်ဳိးသားေတြသာ ရပိုင္ခြင့္ရွိသလုိ ျဖစ္ေနပါတယ္။