ဒုတိယပင္လံုအစည္းအေ၀းနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား

၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝးမွာ တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဘယ္လိုေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသလဲ ?