ေတာင္သူအမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕လက္ရာဓာတ္ပံုျပပြဲ

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ စကၡဳမွ ျဖတ္သန္းၾကည့္ရႈရတဲ့ ဘဝလို႔ နာမည္ေပးထားတဲ့ ဓာတ္ပံုျပပြဲမွာ ေတာင္သူအမ်ိဳးသမီးေတြကိုယ္တုိင္ သူတို႔စိတ္ကူးအတိုင္း ရိုက္ကူးထားတဲ့ ဓာတ္ပံုေတြ ျပသခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။