ဒုတိယျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ကေမာၻဇသာဒီ

(၁၆) ရာစုရဲ႕ ထူးျခားေသာ သူရဲေကာင္းဘုရင္တစ္ပါး နန္းတက္ရာေနရာ...
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥအဝဝကိုေဆာင္ရြက္ရာေနရာ...
အမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီညႊတ္ေရးအတြက္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ ဒီေနရာ...
ဒီေနရာ ဒီေဒသမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ေရွးႏွစ္ေပါင္း ၄၆၀ ခန္႔က ခမ္းနားႀကီးက်ယ္တဲ့ ေရႊနန္းေတာ္ႀကီး ရွိခဲ့ပါတယ္။ ကေမာၻဇသာဒီနန္းေတာ္ရယ္လို႔ သမုတ္ခဲ့ၿပီး ဟံသာဝတီထီးနန္းကို ဘုရင့္ေနာင္မင္းတရားႀကီး စိုးစံခဲ့တယ္။ ဟံသာဝတီကို အေျချပဳၿပီး ဒုတိယျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို တည္ေထာင္ခဲ့တယ္။ မင္းတရားႀကီးက သူရဲ႕ ဘုန္း၊ လက္ရံုးနဲ႔ စည္းလံုးညီညြတ္မႈအားကို ယူခဲ့တယ္။ ဘာသာေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ ထြန္းကားခဲ့တယ္။ ျပည္တြင္း ျပည္ပကုန္သြယ္ေရးေတြနဲ႔အတူ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြံၿဖိဳးတတ္မႈကို ေဆာင္က်ဥ္းခဲ့ပါတယ္။