ဂ်န္ဒါနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈကို အဓိပၸာယ္ျပန္လည္ဖြင့္ဆိုဖို႔ ဖိုရမ္ျပဳလုပ္

ေနရာေဒသမတူတဲ့ ေနရာက လာၾကတဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳေတြကို အခ်င္းခ်င္း ဖလွယ္ဖို႔၊ ဂ်န္ဒါနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးကို အဓိပၸာယ္ ျပန္လည္ဖြင့္ဆိုဖို႔အတြက္ ဖိုရမ္တစ္ခုကို ရိန္းေဖာဂ်န္ဒါစတယ္ဒီအဖဲြ႔က ျပဳလုပ္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။