သန္လ်င္

- ေရွးျမန္မာဘုုရင္မ်ားလက္ထက္ကတည္းကထင္ရွားခဲ့တဲ့ၿမိဳ႕၊
- ဒဏာၭရီေတြ သမိုုင္းေတြ နဲ႕ ေရာေထြးယွက္တင္ေနတဲ့ ၿမိဳ႕၊
- လြန္ေလၿပီးေသာ ႏွစ္၃၀၀နီးပါးက ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲ႕ အဓိကဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ေတာ္ ျဖစ္ခဲ့ဘူးတဲ့ၿမိဳ႕၊
- အခုုလည္း မေ၀းေတာ့တဲ့ ေနာင္အနာဂါတ္ ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးအတြက္အဓိကအခ်က္အခ်ာၿမိဳ႕ တစ္ခုုျဖစ္လာေတာ့မယ့္ … သန္လ်င္ ....

သန္လ်င္လိုု႔ေျပာလိုုက္ရင္ က်ိဳက္ေခါက္ေစတီကိုုလည္း သတိရၾကသလိုု က်ိဳက္ေခါက္လိုု႔ေျပာလိုုက္ရင္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕မွန္းတန္းသိပါတယ္။

ေခတ္အဆက္ဆက္ မင္းေပါင္းစံု တည္ထားျပဳျပင္ခဲ့တဲ့ ကိ်ဳက္ေခါက္ေစတီရဲ႕ ဘြဲ႔ေတာ္ အျပည့္အစံုုက ေရွးေဟာင္းသမိုုင္း၀င္ဆံေတာ္ရွင္ က်ိဳက္ေခါက္ေစတီေတာ္ပါ။ ဒီလိုုဘြဲ႔ေတာ္ကိုုဘယ္လိုုရလာသလဲဆိုုေတာ့ ရသမ်ားနဲ႔ ခရီးစဥ္ (သန္လ်င္) မွာ ၾကည့္ရႈၾကရမွာပါ။