ရန္ကုန္ညေန

ေန႔တစ္ေန႔ရဲ႕ ညေနေတြက မနက္ျဖန္ကို စတင္ဖို႔ အေကာင္းဆံုးလက္ေဆာင္ေတြကို ေပးၾကတယ္။ လူေတြက တစ္ေန႔တာတြင္းမွာ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို အလုပ္ေတြနဲ႔ ပံုေဖာ္ၾကတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြအတြက္ အခြင့္အလမ္းေတြကို ရွာေဖြၾကတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လို အျမဲလႈပ္ရွားေနတဲ့ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ညေနခင္းမွာေရာ လူေတြက မြန္းက်ပ္ျခင္း ပင္ပန္းႏြယ္ျခင္းေတြကို ကုစားဖို႕အတြက္ ဘာေတြလုပ္ၾကပါသလဲ။ Tasty Trip အဖြဲ႔နဲ႕အတူလိုက္ခဲ့ေနာ္ ....။