ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳထိုက္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္က ေရြးခ်ယ္လိုက္သူ

မ်က္လံုးႏွစ္လံုး အလင္းမရခဲ့ေပမယ့္ မေလ်ာ့ေသာ ဇြဲလံု႔လနဲ႔ႀကိဳးစားခဲ့သူ မေအးခ်မ္းေအာင္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ခ်ီးက်ဳးဂုဏ္ျပဳထုိက္သူအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါတယ္။