ဗိုလ္္ၾကြမ္ဘိခ္ရဲ႕ေမြးရပ္ေျမ "တာရႊန္းရြာ"

တာရႊန္းရြာေလးက ဖလမ္းၿမိဳ႕ကေန (၃)မိုင္ေလာက္အေဝးမွာရွိတဲ့ လိ်ဴႀကီးအတြင္းမွာ ရွိေနပါတယ္။ ဒီရြာေလးမွာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ၾကြမ္ဘိခ္ေမြးဖြားခဲ့တယ္။ ဖလမ္းၿမိဳ႕ ျဖစ္လာဖို႔ သမိုင္းေၾကာင္းေတြ အေျခခံတယ္။ ဟိုတုန္းက တာရႊန္းရြာရဲ႕တန္ခိုးၾသဇာက ကေလး-ကေဘာ္ခ်ဳိင့္ဝွမ္းထိ ေရာက္ရွိခဲ့တယ္။