ေက်ာ္ၾကားလွတဲ့ ဂ်ပန္သခြား စုိက္ပ်ိဳးေရး (အပုိင္း ၂)

ေဘာင္မ်ားကုိ ျပဳျပင္ၿပီးရင္ေတာ့ ပ်ိဳးပင္မ်ားကုိ စတင္ၿပီး စုိက္ပ်ိဳးေပးရမွာပါ။ ပ်ိဳးပန္းမ်ားကုိလည္း ေရေလာင္းေပးရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ စုိက္ပ်ိဳးတဲ့အခါမွာလည္း အပင္ေပါက္မ်ားကုိ စုိက္ပ်ိဳးျခင္း ဒါမွမဟုတ္ အေစ့ကုိ တုိက္႐ုိက္ခ် စုိက္ပ်ိဳးျခင္း ဆုိၿပီးေတာ့ စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ပါတယ္။ ပိ်ဳးပင္မ်ားကုိေတာ့ ၁၂ ရက္မွ ၁၆ ရက္အတြင္းမွာ ေျပာင္းေရြ႕ စုိက္ပ်ိဳးေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာင္းေရြ႕စုိက္ပ်ိဳးတဲ့အခါမွာေတာ့ အရြက္ ၃ ရြက္ခန္႔ ထြက္ေနရန္လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ေျပာင္းေရြ႕စုိက္ပ်ိဳးတဲ့အခါမွာ ပ်ိဳးပင္ကုိ ႏႈတ္ၿပီးေတာ့ ေျပာင္းေရြ႕စုိက္ပ်ိဳးျခင္း မျပဳလုပ္ရပါဘူး။ ပ်ိဳးေဘာင္မွ ပါလာတဲ့အတုိင္းပဲ ေျပာင္းေရြ႕ စိုက္ပ်ိဳးေပးရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေဘာင္ေပၚကို ေရာက္တဲ့အခါမွာေတာ့ ေဘာင္နဲ႔ ခြက္ထဲမွာပါတဲ့ ေျမႀကီးဟာ တစ္သားတည္းျဖစ္ေနဖု႔ိ လုိအပ္ပါတယ္။ တစ္ပင္နဲ႔တစ္ပင္ကုိေတာ့ ၂ ေပပတ္လည္ ျခားၿပီးေတာ့ စုိက္ပ်ိဳးေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ပင္နဲ႔တစ္ပင္ကုိ သိပ္မျခားပဲ စိုက္ပ်ိဳးရင္ေတာ့ သီးႏႈန္းက နည္းသြားႏုိင္ပါတယ္။ သီးႏႈန္းက ဘာေၾကာင့္နည္းသလဲဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က သခြားပင္ကုိ ကုိင္းတက္ကုိယူတာျဖစ္တယ္။ ေခါင္ညႊန္႔ကုိ မႏွိမ္ထားဘူး။

ေခါင္ညႊန္႔ကုိ မႏွိပ္ပဲနဲ႔ ကုိင္းတက္ေတြကုိ ျဖတ္တဲ့အခါက်ေတာ့ အပင္က စၿပီးေတာ့ တျဖည့္ျဖည္းတက္တဲ့အခါမွာ အပင္အေနအထားကေနၿပီးေတာ့ ျမင့္တက္လာမယ္ဆုိရင္ ကုိင္းတက္ေတြက ဘယ္ညာထြက္လာတာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အဲဒီအတက္ကုိ အဆစ္ႏွစ္ဆစ္ထားၿပီးေတာ့ ညႇပ္ခ်ရပါတယ္။ ညႇပ္ခ်တဲ့အခါမွာ တစ္ဆစ္္ကုိ သူက အနည္းဆံုး ၆ လက္မေလာက္ ရွိပါတယ္။ ၂ ဆစ္ဆိုေတာ့ ၁ ေပေပါ့။ တစ္ေပျဖစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ အပင္တစ္ပင္နဲ႔တစ္ပင္မွာ တစ္ေပဆီဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တစ္ပင္နဲ႔တစ္ပင္ကုိ ႏွစ္ေပျခားထားေပးရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ပင္နဲ႔တစ္ပင္လည္း မညိေအာင္ေပါ့။ ၿပီးေတာ့ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေအာင္ေပါ့။ သခြားပင္မွာက အဓိက ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။