ထားဝယ္ေဒသက 'ဆီဆြမ္း' ေလာင္းလွဴပြဲ ျမင္ကြင္း

ျမန္မာျပည္ေတာင္ပိုင္း၊ ထားဝယ္ေဒသတစ္ဝုိက္၏ ဆီဆြမ္းေလာင္းလွဴပြဲ ...