မိုးကုတ္ရတနာေျမမွာ ေက်ာက္တူးေဖာ္ျခင္း

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕မွာ ပတၱျမားေတြ၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြကုိ ဘယ္လိုပံုစံေတြနဲ႔ တူးေဖာ္ေနၾကသလဲ? ဒါေတြကုိသိဖို႔ဆိုရင္ေတာ့ Tasty Trip ရဲ႕ မိုးကုတ္ခရီးစဥ္ကို ေလ့လာၾကည့္လုိက္ပါ။ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ဆိုတာ ရတနာေျမေပၚမွာရိွတဲ့ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ဆိုတာကုိလည္း သိလာပါလိမ့္မယ္။