ေတာင္ပတ္လည္ၾကားကၿမိဳ႕ သို႔မဟုတ္ မိုးကုတ္

ရသမ်ားနဲ႔ ခရီးစဥ္အတြက္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ကုိ သြားေနပါၿပီ။ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ဟာ ျမန္မာ့ပတၱျမားေျမျဖစ္သလို ကမၻာကပါသိေနတဲ့ ပတၱျမားေျမျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ရိုးရာဓေလ့ယဥ္ေက်းမႈေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြ အမ်ားအျပားေတြ႔ႏုိင္တဲ့ေဒသလည္းျဖစ္ပါတယ္။