ကြမ္းရြက္စိုက္ပ်ဳိးပံုနဲ႔ ကြမ္းရာဇဝင္

တေကာင္းေခတ္ ပုဂံေခတ္ ကတည္းက ေခတ္ေတြသာေျပာင္းလဲသြားၾကေပမယ့္ ကြမ္းစားျခင္းဓေလ့ကိုေတာ့ ျမန္မာေတြ မေျပာင္းလဲ ဆက္လက္သံုးစြဲလ်က္ ရွိေနၾကဆဲပါ။ ကြမ္းရြက္ပင္မွရတဲ့ ကြမ္းရြက္ကို ထံုး၊ ကြမ္းသီးနဲ႔ ေရာၿပီး ယာစားတဲ့ ဓေလ့ဟာလည္း ျမန္မာတို႔ရဲ႕ ရိုးရာဓေလ့တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ ကြမ္းစားျခင္းဟာ အမွန္တကယ္ေတာ့ အိႏိၵယႏိုင္ငံမွ စတင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာအစ တေကာင္းက ဆို႐ိုးရွိသလို တေကာင္းေခတ္ကတည္းက ျမန္မာမ်ားလည္း ကြမး္စားလာခဲ့တာဟာ ဒီေန႔ေခတ္တိုင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြမ္းရြက္ပင္ကိုေတာ့ ပရေဆးမ်ားမွာလည္း အသံုးျပဳပါတယ္။